En randomisert kontrollert studie

 

Bakgrunn for denne danske studien er den økende etterspørselen hos kvinner etter alternative smertelindringsmetoder, og da særlig akupunktur.

 

Målet med studien er, ved hjelp av en randomisert kontrollert metode, å se på om akupunktur kan virke smertestillende og avslappende under fødsel. Datainnsamling ble gjennomført mellom mars 2001 og februar 2004 på et universitetssykehus i Danmark med mellom 4500-4800 fødsler årlig. Friske kvinner i fødsel, med et normalt svangerskap og et barn i hodeleie til termin kunne inkluderes. Kvinnene ble informert i svangerskapet om studien. De ble gitt nøytral informasjon om alle smertelindringsmetodene sykehuset kunne tilby for å unngå bias i forhold til favorisering av enkelte metodene.

Kvinnene ble rekruttert når de var i fødsel og spurte etter smertelindring. De ble da randomisert til å få enten akupunktur (314 stk), TENS (144 stk) eller tradisjonell smertelindring (149 stk) (bad, sterilt vann, petidin, lystgass, EDA). I akupunktur og TENS gruppene ble annen smertelindring gitt etter forespørsel, og da de samme som ble tilbudt de i den gruppen som fikk tradisjonell smertelindring fra starten. Smerte ble målt ved en 10 cm visuell analog skala, og kvinnene fikk også et spørreskjema to måneder post partum. Her ble fornøydhet med fødsel, smertelindringen og eventuelle bivirkninger ved smertelindringen undersøkt.

Resultat: Signifikant færre kvinner i akupunkturgruppen fikk lystgass, petidin, og steriltvannspapler sammenliknet med de som fikk TENS. Det var også en ikke signifikant trend at færre kvinner brukte EDA i akupunktur og TENS gruppene i forhold til de som ble tilbudt tradisjonell smertelindring. Det var ingen forskjell i forhold til selvopplevd smerte i de tre gruppene ved randomiseringen. Mean score var 6,8 på smerteskalaen. I forhold til opplevd smerte målt to timer etter fødsel var den respektive 7,3 i akupunkturgruppen, 7,7 i TENS gruppen og 7,8 i den siste gruppen. Det var ingen forskjeller i fødselsopplevelse undersøkt to måneder etter fødsel, men en tendens til at kvinner i akupunkturgruppen rapporterte en høyere grad av kontroll og at de var mer avslappet under fødsel enn i de to andre gruppene.

Forskerne konkluderer med at akupunktur er et godt supplement til andre typer smertelindring under fødsel. Det er særlig nyttig for jordmødre som et element i omsorgen for kvinner, og det kan utføres uten at de trenger å involvere andre yrkesgrupper. Jordmødrene i denne studien hadde et fem dagers kurs i akupunktur og minimum seks måneders praksis.

Kilde: Borup L, Wurlitzer W, Hedegaard M, Kesmodel U, Hvidman L. ”Acupuncture as Pain Relieff During Delivery: A Randomizied Controlled Trial. Birth 36:1 March 2009

Aktuell forskning er redigert av Lena Henriksen i samarbeid med Elin Strømme Nilsen i Nasjonalt kunnskapssenter.

Nr. 3-2009

 

Se video her

Gravid